Upavistha Konasana

30 avril 2018|Asana et variations, Le coin du yogi|